ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา คือเอกสารการเสนอราคาสินค้าให้กับลูกค้า

 

มีสถานะการตัดสินใจลูกค้า เช่น รอตัดสินใจ ซื้อ ไม่ซื้อ รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติใบเสนอราคาจากผู้มีอำนาจก่อนส่งราคาให้กับลูกค้า

 

qt-1_zoom70

 

สถานะเอกสาร

Document State

ความหมาย

เปิด

Open

เอกสารที่เปิดใหม่ (ไม่แสดงข้อความสถานะ)

อนุมัติ

Approved

เอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว

สั่งซื้อแล้วบางส่วน

Partially Order

ลูกค้าสั่งซื้อแล้วบางส่วน

สั่งซื้อแล้ว

Ordered

ลูกค้าสั่งซื้อครบตามรายการในใบเสนอราคาแล้ว

ยกเลิก

Voided

เอกสารถูกยกเลิก

 

 

ในการเสนอราคาให้กับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยซื้อมาก่อน คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าแฟ้มลูกค้าอย่างถาวร เพราะยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ ในการทำใบเสนอราคาให้คุณคลิกที่ บริษัท/ที่อยู่ เพื่อป้อนข้อมูลลูกค้าแบบชั่วคราว และเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อจริง ค่อยนำข้อมูลลูกค้านี้เข้าระบบ โดยไปที่เมนู การกระทำ > แปลงเป็นลูกค้าถาวร โปรแกรมจะแปลงลูกค้าในเอกสารไปเป็นลูกค้าถาวรในระบบ

กรณีต้องมีการอนุมัติใบสนอราคาจากผู้มีอำนาจ
สำหรับกิจการที่ต้องมีการอนุมัติใบเสนอราคาโดยผู้จัดการทุกครั้งก่อนส่งราคาให้ลูกค้า ให้ทำตามชั้นตอนดังนี้
 

1.กำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานขาย  ที่หน้ารายการเอกสาร ไปที่ เมนูการกระทำ > กำหนดสิทธิการใช้งาน
กำหนดสิทธิของกลุ่มพนักงานขาย ไม่อนุญาติให้อนุมัติใบเสนอราคา คือ เอาไม่เช็คที่หัวข้ออนุมัติ
วิธีการกำหนดสิทธิการใช้งานให้ดูที่หัวข้อการกำหนดสิทธิการใช้งาน
 
QT-4
 

2.ไปที่ เมนู บริษัท > แฟ้มเอกสาร ตั้งค่าใบเสนอราคา โดยเช็คที่หัวข้อ อนุญาติให้พิมพ์เฉพาะเอกสารที่ยืนยันแล้ว

QT-5
 

เพียงเท่านั้นพนักงานขายก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสนอราคาออกทางเครื่องพิมพ์ได้หากใบเสนอราคานั้น ๆ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ฉะนั้นในขั้นตอนการทำงาน เมื่อพนักงานทำใบเสนอราคาเสร็จจะต้องแจ้งผู้จัดการทุกครั้ง ให้เข้าไปเปิดใบเสนอราคานั้น แล้ว คลิกปุ่มอนุมัติ ใบเสนอราคานั้นจึงจะพิมพ์ส่งให้ลูกค้าได้

 

QT-2

ขั้นตอนการทำงาน

หากเส้นทางเดินเอกสารของคุณจะต้องมีการทำใบสั่งขายหลังจากลูกค้าสั่งซื้อแล้ว ให้ คลิกปุ่ม ทำใบสั่งขาย
 
QT-3

 

สถานะการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 
QT-6

เมื่อคุณทำใบเสนอราคาขึ้นมาใหม่ สถานะการตัดสินใจจะเป็น รอตัดสินใจ ภายหลังหากลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อ ให้คุณกลับมา คลิกสถานะเป็น ลูกค้าสั่งซื้อ หรือ ลูกค้าไม่ซื้อ เพื่อแยกสถานะของเอกสารในหน้ารายการเอกสารให้ง่ายต่อเรียกดู รายการเอกสารที่จะต้องดำเนินการต่อหรือหยุดดำเนินการ

 

QT-7

Figure 1 รายการเอกสารที่แสดงตามสถานะที่เลือกจากแถบทางด้านซ้าย